วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จากการที่ได้เรียนรายวิชานี้แล้ว ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตรำหนักถึงความสำคัญของการการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับสื่อสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันและสามารถสร้างสิ่งเร้าให้นักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น
ผลดี _ทำให้มีการพัฒนาระบบสื่อการจัดกระบวนการเรียนสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
_ทำให้นักเรียนรู้จักในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้ตามที่ตนเองต้องการ
_ทำให้โรงเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลและการจัดการความรู้ที่สะดวกน่าสนใจและทันสมัย
ผลเสีย _การใช้สื่อเกิดประโยชน์ตามที่ต้องแตหากใช้ในทางที่ผิดจะเป็นภัยกับตนเองและคนรอบข้าง
_ มีการนำสื่อเทคโนโลยีไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
ตัวข้าพเจ้ามีความสุขและภูมิใจในการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

มาเลย์-สิงคโปร์ Slideshow: ศึกษาดูงาน’s trip to Bangkok, Thailand was created by TripAdvisor. See another Bangkok slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4


                   บริบทสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
 1. สถานศึกษา
       1.1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ตั้งอยู่เลขที่ 19  หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งสัง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80240 โทรศัพท์ โทรสาร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1.2    เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.3    มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสัง
2.ข้อมูลด้านการบริหาร
            2.1 ผู้บริหารชื่อนางสาววัชรีย์    หนูสมแก้ว   วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาหลักสูตร และการสอน ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 26  พฤษภาคม  2553     
      3.ข้อมูลนักเรียน
     ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ..) ดังนี้
1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    106  คน
   จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน(รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
-  ประเภทกีฬา          จำนวน  8            คน
-  ประเภทวิชาการ    จำนวน   6            คน
-  ประเภทงานศิลปะ จำนวน   2             คน
    4.ข้อมูลบุคลากร
         ผู้บริหาร 1 คน
         ครูผู้สอน 6 คน
             ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
    5.อาคารสถานที่
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  4 หลังได้แก่อาคารเรียน  2  หลัง อาคารอเนกประสงค์
อาคาร 10 ปี สปช.
       จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  16 ห้องเรียนแบ่งเป็น
ชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 2 ห้องเรียน
ชั้น ป.1 – .6 จำนวน 6 ห้องเรียน
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 6 ห้อง  ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์   
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว ห้องพละศึกษา
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่สนามกีฬา  ห้องพละศึกษา  สนามเด็กเล่น
(เครื่องเล่นสนาม)
    6. ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น
                                   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  เข้าประกวดโครงงานคุณธรรมได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  และได้เป็นแม่ข่ายของโรงเรียนคุณธรรม  ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาและสร้างจิตอาสาชุมชน  ได้รับรางวัลบทความคุณธรรมดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
       เขต  การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการได้ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการศิลปหัตถกรรมภาคใต้ นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงินจากการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง  และเหรียญทองแดงจาการวาดภาพช่วงชั้นที่      เหรียญทองโครงงานอาชีพระดับภาค จังหวัดตรัง จากการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งนำผลการแนะนำการประเมินภายนอกรอบที่ 1 มาวางแผนพัฒนาคุณภาพนี้เองจึงส่งผลให้การประเมินภายนอกรอบที่สองระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2551 และ 5 มกราคม 2552 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองทุกมาตรฐานสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนทุกคน

การใช้ SPSS

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการรายงานการวิจัย หรือค่าอื่นๆที่ต้องการ
ขั้นตอนการใช้
   
1.กำหนดค่าใน variable view
- name พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,...d3
- width - ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- deimals - เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
- value - ใส่ค่า 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
2. พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ( 20 ชุด)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3,]/3 คลิก ok
- คลิก amalze - descriptive staiatic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2..d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล
        

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
เกิดวันที่ 11 พ.ค 2514
จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ภูมิลำเนา 176 ม.2 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คติพจน์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

แนะนำตนเอง