วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จากการที่ได้เรียนรายวิชานี้แล้ว ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตรำหนักถึงความสำคัญของการการบริหารจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนโดยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อเป็นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับสื่อสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นการเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโลกปัจจุบันและสามารถสร้างสิ่งเร้าให้นักเรียนสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น
ผลดี _ทำให้มีการพัฒนาระบบสื่อการจัดกระบวนการเรียนสอนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
_ทำให้นักเรียนรู้จักในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้ตามที่ตนเองต้องการ
_ทำให้โรงเรียนสามารถนำเสนอข้อมูลและการจัดการความรู้ที่สะดวกน่าสนใจและทันสมัย
ผลเสีย _การใช้สื่อเกิดประโยชน์ตามที่ต้องแตหากใช้ในทางที่ผิดจะเป็นภัยกับตนเองและคนรอบข้าง
_ มีการนำสื่อเทคโนโลยีไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
ตัวข้าพเจ้ามีความสุขและภูมิใจในการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงาน

มาเลย์-สิงคโปร์ Slideshow: ศึกษาดูงาน’s trip to Bangkok, Thailand was created by TripAdvisor. See another Bangkok slideshow. Create your own stunning slideshow with our free photo slideshow maker.