วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4


                   บริบทสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
 1. สถานศึกษา
       1.1  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ตั้งอยู่เลขที่ 19  หมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งสัง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80240 โทรศัพท์ โทรสาร สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
1.2    เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1.3    มีเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งสัง
2.ข้อมูลด้านการบริหาร
            2.1 ผู้บริหารชื่อนางสาววัชรีย์    หนูสมแก้ว   วุฒิทางการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาหลักสูตร และการสอน ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 26  พฤษภาคม  2553     
      3.ข้อมูลนักเรียน
     ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ..) ดังนี้
1)  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด    106  คน
   จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน(รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)
-  ประเภทกีฬา          จำนวน  8            คน
-  ประเภทวิชาการ    จำนวน   6            คน
-  ประเภทงานศิลปะ จำนวน   2             คน
    4.ข้อมูลบุคลากร
         ผู้บริหาร 1 คน
         ครูผู้สอน 6 คน
             ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
    5.อาคารสถานที่
 อาคารเรียนและอาคารประกอบ  4 หลังได้แก่อาคารเรียน  2  หลัง อาคารอเนกประสงค์
อาคาร 10 ปี สปช.
       จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  16 ห้องเรียนแบ่งเป็น
ชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 2 ห้องเรียน
ชั้น ป.1 – .6 จำนวน 6 ห้องเรียน
ห้องที่จัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีทั้งหมด 6 ห้อง  ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์   
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องแนะแนว ห้องพละศึกษา
พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่สนามกีฬา  ห้องพละศึกษา  สนามเด็กเล่น
(เครื่องเล่นสนาม)
    6. ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น
                                   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ  เข้าประกวดโครงงานคุณธรรมได้รับรางวัลโครงงานดีเด่นจาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  และได้เป็นแม่ข่ายของโรงเรียนคุณธรรม  ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาและสร้างจิตอาสาชุมชน  ได้รับรางวัลบทความคุณธรรมดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช
       เขต  การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการได้ร่วมกิจกรรม แข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการศิลปหัตถกรรมภาคใต้ นักเรียนได้รับรางวัล เหรียญเงินจากการทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง  และเหรียญทองแดงจาการวาดภาพช่วงชั้นที่      เหรียญทองโครงงานอาชีพระดับภาค จังหวัดตรัง จากการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งนำผลการแนะนำการประเมินภายนอกรอบที่ 1 มาวางแผนพัฒนาคุณภาพนี้เองจึงส่งผลให้การประเมินภายนอกรอบที่สองระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2551 และ 5 มกราคม 2552 ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองทุกมาตรฐานสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของโรงเรียนทุกคน

การใช้ SPSS

โปรแกรม SPSS เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการรายงานการวิจัย หรือค่าอื่นๆที่ต้องการ
ขั้นตอนการใช้
   
1.กำหนดค่าใน variable view
- name พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,...d3
- width - ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- deimals - เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
- value - ใส่ค่า 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
2. พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ( 20 ชุด)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3,]/3 คลิก ok
- คลิก amalze - descriptive staiatic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2..d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล