วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แนะนำตนเอง

นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้ว
เกิดวันที่ 11 พ.ค 2514
จบการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ภูมิลำเนา 176 ม.2 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คติพจน์ ฝันให้ไกล ไปให้ถึง

แนะนำตนเอง